Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

JGK på Facebook

JGK på Youtube

Nyheter på Jönköpings GK

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE

28 OKTOBER 18.00
Fika serveras från kl. 17.30

 

Härmed kallas till Årsmöte för Jönköpings Golfklubb

 

Föredragningslista


1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7. Val av

a. Golfklubbens ordförande för en tid om ett (1) år

b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid om två (2) år

c. Suppleanter i styrelsen för en tid om ett (1) år

d. Två revisorer jämte en suppleant för en tid om ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e. Ledamöter i valberedningen för en tid om ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;

f. Ombud till SmGF-möte.

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9. Övriga frågor.

10.  Mötet avslutasFrågor av ekonomisk natur får inte avgöras om det ej finns med på föredragningslistan. 


Från den 24 oktober finns budget och ekonomisk prognos samt övriga handlingar att hämta på kansliet. 
Anmäl dig till årsmötet via "mingolf" på grund av situationen med Covid-19.  

 

 


Motion inlämnad av styrelsen i Jönköpings Golfklubb
Jönköping, 2020-09-27Styrelsen i Jönköpings Golfklubb föreslår nedanstående ändring av stadgarna att beslutas på höstmötet 2020.

 

Nuvarande text i stadgarna:

§ 11 Utträde

Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodagen ska denna, såvida styrelsen inte beviljar anstånd, anses ha anmält sitt utträde ur golfklubben.

 

Styrelsen föreslår att ovanstående tid ändras till två månader.

 

Styrelsen genom

Ola Svensson


Välkomna! 

Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Integritetspolicy

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf