Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

JGK på Facebook

JGK på Youtube

Nyheter på Jönköpings GK

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTE 

29 OKTOBER 18.00
Fika serveras från klockan 17.30 


Härmed kallas till Årsmöte för Jönköpings Golfklubb 


FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Mötet öppnas. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 

4. Fastställande av föreslagen föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

7. Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år
b) övriga styrelseledamöter för en tid av två år 
c) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga 
d) halva antalet ledamöter av valnämnden för en tid av två år.
e) beslut om val av ombud till GDF-möte

8. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande räkneskapsåret.

9. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före årsmötet.

10. Övriga frågor

11. Mötet avslutas

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om det ej finns med på föredragningslistan. 

Från den 25 oktober finns budget och ekonomisk prognos för 2019 att hämta på kansliet. Anmäl dig via "mingolf" för att vi ska kunna beställa fika. 


VÄLKOMNA!  


Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Integritetspolicy

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf