Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

JGK på Facebook

JGK på Twitter

JGK på Youtube

Nyheter på Jönköpings GK

Härmed kallas till vårmöte för Jönköpings Golfklubb 

3 APRIL 18.00

Fika serveras från kl. 17.30

Föredragningslista 

1. Mötet öppnas. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

6. Styrelsens framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8. Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av vinst/förlust i enlighet resultat-och balansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före vårmötet.

11. Övriga frågor 

- Val av en eller två ytterligare ledamöter till valberedningen.

12. Mötet avslutas.  

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan. 

 

Årsredovisning 

Ekonomisk beslut samt verksamhetsberättelse för 2018 finns för avhämtning i kansliet från den 28 mars. 

 

Anmäl dig via "mingolf". 

VÄLKOMNA! 

Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Integritetspolicy

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf