Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din besöksupplevelse. Genom att fortsätta använda jonkopingsgk.se godkänner du detta.

 

JGK på Facebook

JGK på Twitter

JGK på Youtube

Nyheter på Jönköpings GK

V Ä L K O M N A  T I L L  V Å R M Ö T E 

2 5  M A R S  2 0 2 0  1 8 . 0 0 

Fika serveras från klockan 17.30

Härmed kallas till vårmöte för Jönköpings Golfklubb 

Föredragningslista 

1. Mötet öppnas. 

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om mötet behörigen utlysts. 

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

7. Styrelsens framläggande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

9. Fastställande av resultat-och balansräkning samt disposition av vinst/förlust i enlighet resultat-och balansräkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Val av 2st ledamöter i valberedningen för en tid av ett år samt val av ordförande i valberedningen.

12. Behandling av förslag som väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före vårmötet.

13. Övriga frågor 

a) Information om verksamheten 

12. Mötet avslutas. 

 

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan. 

 

Anmäl dig via "mingolf".

 

Årsredovisning 

Ekonomisk beslut samt verksamhetsberättelse för 2019 finns för avhämtning i kansliet från den 20 mars. 

 

V Ä L K O M N A ! 

Nu till 2020 tänker jag att vi ska starta något nytt..

Träningsprogrammet är för dig som verkligen vill ha regelbunden träning över hela säsongen.
Två pass i veckan finns tillgängliga. 

Totalt är det hela 38 träningar som finns för er.

LÄS INBJUDAN

E T T  S A M A R R A N G E M A N G  M E L L A N 

J Ö N K Ö P I N G S  G K  &  S A N D  G C 

 

 

Nu är restaurangen öppen igen.

Tänk på att det är kontantfritt i restaurangen från 2020.

Välkomna ut på lunch!

Kontakt

Telefon: 036-765 67
E-post: info@jonkopingsgk.se
Adress: Golfbanevägen 11
Postadress: 556 27 JÖNKÖPING
Koordinater (RT90):
6404148, 1400888
Karta

Integritetspolicy

Golfvädret

Väder JGK

Bilder från banan

Inloggning Min Golf